Rintasyöpä merkki

Voivatko led-valot aiheuttaa syöpää? Clickbait-vastaus on KYLLÄ, aiheesta puhutaan julkisuudessa, mutta kannattaa olla tarkkana, mistä tutkimuksista puhutaan ja mitä johtopäätöksiä niistä on esitetty, sekä kuka niitä esittää.

Nämä tutkimukset, joita löysin aiheesta, eivät näyttäisi siltä, että jos käytät led-valoja niin saat syövän. Yhteinen johtopäätös näyttäisi olevan: Jatkuvat huonot yöunet ja valaistu makuuhuone voivat helpottaa syövän syntymistä, koska melatoniinin tuotanto ja kehon oma vuorokausirytmi häiriintyvät.

Vastuuvapauslauseke:  Kirjoittaja ei ole lääketieteen alan asiantuntija eikä väitä että valaistuksella olisi parantava tai sairauksia aiheuttava vaikutus. Tämä artikkeli on kirjoitettu mielenkiinnosta valaistusaiheeseen kevyellä lähdeaineistoon tutustumisella, joihin on verkkolinkit kirjoituksen lopussa. Toivon kirjoittajana, että jokainen tekee omat johtopäätöksensä aiheesta. Kirjoituksessa halutaan tuoda esiin näkökulmia siitä, mihin LED tekniikkana antaa mahdollisuuksia. LedStore ei yrityksenä tarjoa terveysvaikutteisia valaisimia, mutta on kiinnostunut valaistuksen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä aiheeseen liittyvästä tiedosta.

Led-valojen ja syövän mahdollista yhteyttä on tutkittu useissa tutkimuksissa. Tässä artikkelissa käyn läpi, mitä kolme eri tutkimusta sanoo aiheestamme.

Led valot kaupungissa ALAN - Artifiscal Light at Night
Led valot kaupungissa Kuvalähde Pexels

Yövalot ja rinta- sekä eturauhassyöpä

International Journal of Cancer -lehdessä vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin keinotekoiselle valolle yöllä (ALAN) altistumisen ja rinta- ja eturauhassyövän riskin välistä yhteyttä Espanjassa. Tutkimuksessa käytettiin tietoja yli 4 000 rintasyöpätapauksesta ja yli 2 000 eturauhassyöpätapauksesta ja verrattiin heitä kontrolliryhmään, joka koostui henkilöistä, joilla ei ollut syöpää.

Tutkimuksessa havaittiin, että ALAN-altistuksen ja rintasyöpäriskin välillä oli naisilla merkittävä positiivinen yhteys ja miehillä ALAN-altistuksen ja eturauhassyövän välillä merkittävä positiivinen yhteys. Tutkimus viittaa siihen, että ALAN-altistuminen voi olla riskitekijä rinta- ja eturauhassyövän kehittymiselle. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä tutkimus ei todista syy-yhteyttä, ja lisätutkimuksia tarvitaan näiden havaintojen vahvistamiseksi ja taustalla olevien mekanismien ymmärtämiseksi.

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimuksessa käytettiin tapaus-verrokkirakennetta, joka on eräänlainen havainnointitutkimus. Tutkimusjoukkoon kuului 4 222 rintasyöpätapausta, 2 095 eturauhassyöpätapausta ja 4 999 kontrollia, joilla ei ollut syöpää. Tutkimukseen osallistujat rekrytoitiin sairaaloista ja perusterveydenhuollon keskuksista Espanjassa.

Tutkimuksessa käytettiin satelliittitietoja ALAN-altistumisen tasojen arvioimiseksi osallistujien asuinosoitteissa (mm. katuvalaistus). Tiedot saatiin Espanjan kansalliselta maantieteelliseltä instituutilta ja Euroopan avaruusjärjestöltä. Tutkimuksessa kerättiin myös tietoja muista mahdollisista rinta- ja eturauhassyövän riskitekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, koulutustasosta, sosioekonomisesta asemasta ja elämäntapatekijöistä (esim. tupakointi, alkoholinkäyttö ja liikunta).

Tutkimuksessa käytettiin tilastollista analyysia ALAN-altistuksen ja rinta- ja eturauhassyövän riskin välisen yhteyden arvioimiseksi, kun mahdolliset sekoittavat tekijät otettiin huomioon.

Voivatko led-valot aiheuttaa syöpää?

Tutkimuksen päätelmissä todettiin, että yöllä tapahtuvan keinovalolle altistumisen (ALAN) ja naisten rintasyöpäriskin välillä sekä miesten ALAN-altistumisen ja eturauhassyövän välillä oli merkitsevä positiivinen yhteys. Tutkimus viittaa siis siihen, että ALAN-altistuminen voi olla riskitekijä rinta- ja eturauhassyövän kehittymiselle Espanjassa.

On tärkeää huomata, että tässä tutkimuksessa ei todeta ALAN-altistumisen ja syövän välistä syy-yhteyttä, mutta se viittaa niiden väliseen yhteyteen. Tutkimus tehtiin myös Espanjassa, eivätkä tulokset välttämättä ole yleistettävissä muihin väestöihin tai kulttuureihin, joissa ALAN-altistuminen tai muut syövän riskitekijät ovat erilaisia.

Lisäksi tutkimuksessa ei otettu huomioon muiden ympäristötekijöiden, kuten sähkömagneettisten kenttien, mahdollista vaikutusta syövän kehittymiseen. Tutkimuksessa ei myöskään otettu huomioon ALAN-altistuksen kestoa, joka voi olla tärkeä tekijä syövän kehittymisessä. Siksi tarvitaan lisätutkimuksia näiden tulosten vahvistamiseksi ja taustalla olevien mekanismien ymmärtämiseksi.

Tutkimus rintasyövästä naarasrotilla

Environmental Research -lehdessä vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa, että altistuminen sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle yöllä lisäsi rintasyövän riskiä naarasrotilla. Tutkimuksessa todettiin, että altistuminen tämäntyyppiselle valolle johti kasvainten määrän lisääntymiseen rintakudoksessa.

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimuksessa tutkijat altistivat naarasrotat sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle 12 tuntia päivässä kahden vuoden ajan, mikä vastaa ihmisen elinikää.

Rotat jaettiin kahteen ryhmään: toinen ryhmä altistettiin sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle, kun taas kontrolliryhmä altistettiin normaaleille valaistusolosuhteille.

Voivatko led-valot aiheuttaa syöpää, päätelmä 2?

Tutkimuksen johtopäätös on, että altistuminen sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle voi lisätä rintasyövän riskiä naarasrotilla. Tutkimuksessa havaittiin, että sinirikastetulle valkoiselle LED-valolle altistuneilla rotilla rintakasvainten määrä lisääntyi merkittävästi kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että altistuminen sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle häiritsi rottien vuorokausirytmiä eli sisäisiä biologisia prosesseja, jotka säätelevät uni-valverytmiä.

Tutkimuksen tekijät ehdottavat, että rintasyövän lisääntynyt riski rotilla, jotka altistuivat sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle, saattaa johtua melatoniinin, hormonin, joka vaikuttaa uni-valverytmin säätelyyn ja jolla on osoitettu olevan syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia, tukahduttamisesta.

Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa osoitetaan suora yhteys sinisellä rikastetulle valkoiselle LED-valolle altistumisen ja rottien lisääntyneen rintasyöpäriskin välillä (estämällä melatoniinin tuotantoa). Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia näiden havaintojen vahvistamiseksi ihmisillä. On tärkeää huomata, että tutkimus tehtiin rotilla, ja lisätutkimuksia tarvitaan sen varmistamiseksi, voidaanko samat tulokset havaita ihmisillä.

Yövalojen aiheuttama vuorokausihäiriö

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention -lehdessä vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että altistuminen yöaikaan ulkovalaistukselle, jota voivat aiheuttaa katuvalot ja muu ulkovalaistus, oli yhteydessä suurempaan eturauhassyöpäriskiin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että altistuminen suurelle määrälle sinistä valoa yöllä oli yhteydessä suurempaan eturauhassyövän riskiin.

Miten se tehtiin?

Tutkimuksessa selvitettiin yöllisen keinovalolle altistumisen (ALAN) ja rinta- ja eturauhassyövän riskin välistä mahdollista yhteyttä.

Tutkimuksessa käytettiin tietoja American Cancer Society, Cancer Prevention Study II (CPS-II) -kohortista, johon kuului yli 190 000 miestä ja naista, joita seurattiin keskimäärin 12 vuoden ajan. Osallistujilta kysyttiin heidän nukkumistottumuksistaan ja altistumisestaan keinotekoiselle valolle yöllä, mukaan lukien yövalojen, huonevalojen ja katuvalojen käyttö.

Tutkijat käyttivät tilastollisia menetelmiä tietojen analysoimiseksi ja mahdollisten sekoittavien tekijöiden, kuten iän, painoindeksin (BMI), fyysisen aktiivisuuden ja alkoholinkäytön, korjaamiseksi.

Voivatko led-valot aiheuttaa syöpää, päätelmä 3?

Tutkimuksen johtopäätös on, että altistuminen keinotekoiselle valolle yöllä (ALAN) on yhteydessä lisääntyneeseen rinta- ja eturauhassyövän riskiin. Tutkijat havaitsivat, että naisilla, jotka ilmoittivat käyttävänsä yövaloa, oli 24 prosenttia suurempi rintasyövän riski ja miehillä, jotka ilmoittivat altistuvansa huoneenvalolle yrittäessään nukkua, oli 34 prosenttia suurempi eturauhassyövän riski.

Tutkimuksen tekijät ehdottavat, että lisääntynyt syöpäriski voi johtua vuorokausirytmin häiriöistä, jotka ovat sisäisiä biologisia prosesseja, jotka säätelevät uni-valve-sykliä. On kuitenkin tärkeää huomata, että kyseessä oli havainnointitutkimus, ja lisätutkimuksia tarvitaan näiden havaintojen vahvistamiseksi, ja lisäksi tutkimuksen tekijät toteavat, että heidän havaintonsa ovat vain assosiaatioita eivätkä syy-yhteyksiä.

Yleinen johtopäätös tiedoista

Voivatko led-valot aiheuttaa syöpää? Näitä tutkimuksia vapaasti tulkittuna ei, sillä on tärkeää huomata, että nämä tutkimukset eivät todista syy-yhteyttä, ja lisätutkimuksia tarvitaan näiden havaintojen vahvistamiseksi ja taustalla olevien mekanismien ymmärtämiseksi. On myös tärkeää ottaa huomioon, että LED-valot kotisi tai toimistosi katossa eivät ole ainoa sinisen valon lähde, vaan myös monet elektroniset laitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet, säteilevät sinistä valoa. Myös aurinko. Tutkijoiden mielestä syöpään altistuminen johtui kaikissa tutkimuksissa ihmisen sisäisen kellon häiriintymisestä. Jos näistä itse jotain opin aiheeseen syvennyttyäni, oli se että en nuku valot päällä ja kaupunkilaisen kannattaa vetää verhot kiinni paremman unen saamiseksi.

Lähteitä ja tutkimuksia, joita voit lukea led-valoista ja syövästä

Muita artikkeileita aiheesta led valot ja terveys

Led-valojen asiantuntija

LedStore on toiminut led-valaistuksen ja valaistussuunnittelun asiantuntijana jo vuodesta 2010. Meillä on oma tuotesuunnittelu, joten tuotteet ovat teknisesti huippuluokkaa.

Keskitymme lämpötilasäädettäviin ja korkean värintoiston valaisimiin. Teemme vuodessa n. 500 valaistussuunnittelua asiakkaidemme kohteisiin. Lue tästä lisää tai tilaa suunnittelu

Tarjoamme palvelun a mittatilaus led nauhoja, eli jokaiselle omien mittojen mukaan led-nauhat alumiiniprofiilissa.  Myös asennettuna.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *